1.
جعفری ج. بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی. Jls [اینترنت]. 4 دسامبر 2010 [ارجاع شده 3 جولای 2020];42(4):105-2. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/4225