1.
عدنانیع. دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ. Jls [اینترنت]. 4 دسامبر 2010 [ارجاع شده 9 جولای 2020];42(4):177-90. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/4229