1.
عمارتی مقدمد. حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی. Jls [اینترنت]. 15 مارس 2015 [ارجاع شده 28 نوامبر 2020];47(3):157-81. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/45359