1.
زمانیف, حسن زاده میرعلیع, اکبری بیرقح. تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین. Jls [اینترنت]. 11 فوریه 2017 [ارجاع شده 28 می 2020];49(2):81-105. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/46140