1.
حسینیم. ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر. Jls [اینترنت]. 17 می 2015 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];47(4):21-8. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/46803