1.
محمودی لاهیجانیسع, فشارکیم, خراسانیم. فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی. Jls [اینترنت]. 11 فوریه 2017 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];49(2):21-. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/47287