1.
رویانیو, فرضی شوبم. بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی. Jls [اینترنت]. 10 آگوست 2015 [ارجاع شده 6 ژوئن 2020];48(2):113-39. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/48725