1.
حسن آبادیم. در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی. Jls [اینترنت]. 29 اکتبر 2016 [ارجاع شده 2 ژوئن 2020];48(4):65-8. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/50488