1.
سلمانیم, مجلی زادها. معرّفی شکارنامة ایلخانی. Jls [اینترنت]. 5 نوامبر 2016 [ارجاع شده 26 می 2020];48(4):125-41. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/54696