1.
وافی ثانیم, یاحقیمج, شریف افخ. تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی. Jls [اینترنت]. 11 فوریه 2017 [ارجاع شده 26 می 2020];49(1):79-106. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/54912