1.
رادمردم, کزازیمجا, داودآبادی فراهانیم. تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای. Jls [اینترنت]. 11 فوریه 2017 [ارجاع شده 30 می 2020];49(3):73-101. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/56673