1.
ذاکری کیشا. نقد و بررسی نظریۀ ادبیات غنایی در ایران (با تکیه بر ادبیات پیش از اسلام). Jls [اینترنت]. 11 فوریه 2017 [ارجاع شده 3 ژوئن 2020];49(3):103-26. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/56831