1.
آیدنلوس. درختی که تلخ آمد او را سرشت. (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی). Jls [اینترنت]. 11 فوریه 2017 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];49(2):107-29. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/56912