1.
رحمان زادهس, مدرّسیف. اسطورة آفرینش در آیین ایزدی. Jls [اینترنت]. 11 فوریه 2017 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];49(2):1-20. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/58640