1.
ذوالفقاریح. انواع بومی سرودهای خراسان. Jls [اینترنت]. 11 فوریه 2017 [ارجاع شده 3 ژوئن 2020];49(3):127-54. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/59046