1.
استوار نامقیسم, زرقانیسم, قربان صباغم. تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام. Jls [اینترنت]. 11 فوریه 2017 [ارجاع شده 28 می 2020];49(1):47-. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/59697