1.
سعیدیم. تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورة بهرام گور (با توجه به نظریة ژیلبر دوران). Jls [اینترنت]. 16 دسامبر 2018 [ارجاع شده 28 می 2020];50(1):105-29. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/62268