1.
غلامپور آهنگر کلاییل, طاووسیم, اوجاق علیزادهش. تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار. Jls [اینترنت]. 5 آگوست 2017 [ارجاع شده 3 ژوئن 2020];49(3):45-1. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/62514