1.
بیگ‌زادهخ, زندی طلبا. تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل. Jls [اینترنت]. 16 دسامبر 2018 [ارجاع شده 2 ژوئن 2020];50(1):55-6. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/63228