1.
عظیمی یانچشمها, میرباقری فردعا. بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین. Jls [اینترنت]. 29 آوریل 2018 [ارجاع شده 26 می 2020];50(1):1-22. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/63583