1.
سزاوارع, پورخالقی چترودیمد, جلالیم, استاجیا. شيوة طنزپردازي فرهاد حسن زاده بر مبناي نظرية ايوان فوناژي. Jls [اینترنت]. 17 فوریه 2019 [ارجاع شده 28 می 2020];50(4):134-13. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/64356