1.
محمودی لاهیجانیسع. مقایسۀ نام و لقب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و متون تاریخی دورۀ اسلامی از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری. Jls [اینترنت]. 17 فوریه 2019 [ارجاع شده 26 می 2020];50(4):112-79. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/67788