1.
عزیزی فرا. جستاری در آنیمای دایه در داستان های عامیانۀ فارسی (با تأکید بر سمک‌عیّار، ابومسلمنامه و حسین‌کرد). Jls [اینترنت]. 21 آوریل 2019 [ارجاع شده 10 آوریل 2020];51(1):206-85. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/68695