1.
نیک فرم, بامشکیس, مهدویم. اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور. Jls [اینترنت]. 16 دسامبر 2018 [ارجاع شده 9 جولای 2020];50(2):75-8. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/68869