1.
فولادیع. مسئله‌ای به نام شاطر عبّاس صبوحی. Jls [اینترنت]. 6 فوریه 2019 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];50(3):50-3. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/70746