1.
اتونیب. «کک کوهزاد» و «شکاوند کوه» دو داستان از روایتی واحد. Jls [اینترنت]. 21 آوریل 2019 [ارجاع شده 20 ژانویه 2020];51(1):184-67. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/73386