1.
کراسنوولسکاآ. افسون درخت میوه در اروپا و ایران. Jls [اینترنت]. 5 می 2019 [ارجاع شده 2 آوریل 2020];51(1). قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/80500