1.
غفوریف. گزارش جَنگ 572م. در شاهنامه و ویژگی‌های منبع فردوسی. Jls [اینترنت]. 5 می 2019 [ارجاع شده 2 آوریل 2020];51(1):258-37. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/80502