1.
قائمیف. فرّخی یا مختاری؟. تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سرایندة اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم). Jls [اینترنت]. 1 ژوئن 2019 [ارجاع شده 10 آوریل 2020];51(1):236-07. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/80799