1.
اکبری مفاخر ام. این «جامه» که می بری. Jls [اینترنت]. 16 می 2011 [ارجاع شده 3 ژوئن 2020];43(2):1-18. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/8393