1.
مظفری م. «پیر مـغان» از نگاهی دیگر. Jls [اینترنت]. 16 می 2011 [ارجاع شده 3 ژوئن 2020];43(2):97-109. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/8397