1.
قوام ق, سنچولیس. مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد. Jls [اینترنت]. 16 می 2011 [ارجاع شده 6 ژوئن 2020];43(2):111-28. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/8398