1.
کهدویی ک, صادقیان ص, دهقاند. بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی. Jls [اینترنت]. 16 می 2011 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];43(1):51-9. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/8407