1.
مشتاق مهر مم, صادقی شهپر صش. ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان. Jls [اینترنت]. 16 می 2011 [ارجاع شده 28 می 2020];43(1):81-108. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/8408