1.
علیزاده بیرجندی عب, رجبلو ر. نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان. Jls [اینترنت]. 16 می 2011 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];43(1):109-34. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/8409