1.
چرمگی عمرانی چع. باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم. Jls [اینترنت]. 16 می 2011 [ارجاع شده 25 اکتبر 2020];43(1):135-46. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/8410