1.
کجوریه, رضوانیانق. بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران. Jls [اینترنت]. 21 سپتامبر 2020 [ارجاع شده 28 نوامبر 2020];53(1):82-3. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/85944