دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این صفحه در هیأت تحریریه پذیرفته شده و در یکی از شماره های آتی مجله منتشر خواهد شد.

مقاله پژوهشی.

1. تحلیلِ کهن الگوی جمشیدکُشی در شاهنامه با تأکید بر داستان جمشید و کیخسرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

مختار ابراهیمی


2. جلوه‌های اروس در نوسروده‌های فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

حسین طاهری؛ ویدا دستمالچی


3. بازخوانی تجربۀ «پرسه‌زنی» در رمان فارسی دهۀ هشتاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

صفیه خدامی فهادان؛ سمیرا بامشکی؛ بهزاد برکت؛ مهدی نجف زاده


4. خـاطـره‏‌نامه‌های فــارسـی گونه‌‏ای رایج در میانِ زندگی‌‏نوشت‎‌های شخصیِ خاطره‌‏محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

محبوبه شمشیرگرها


5. ستیز تفسیری با روایات ملی و حماسی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

مجتبی مجرد


6. خطاهای مؤلفانِ متون کهن ادب فارسی در معرفی ابوسعیدابوالخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

امیرحسین همتی