بررسی پیوندهای نئوکلاسیسیسم و رمانتیسم در شعر آندره شِنیه

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

آندره شِنیه (۱۷۹۴–۱۷۶۲م)، مهم‌ترین شاعر قرن هجدهم فرانسه، در عصر جدید بیشتر به دلیل موضع شجاعانه‌اش در حوادث پس از انقلاب فرانسه که به مرگ این شاعر جوان زیر تیغةگیوتین انجامید، مورد توجّه قرار گرفته است. امّا ازنگاه ادبی، آشنایی با آثار آندره شنیه اهمیّتی اساسی در شناخت مکاتب ادبی اروپایی دارد، زیرا آثار او،حدّ واسط بین‌سبک کلاسیسیسم قرن هفدهم و رمانتیسم قرن هجدهم و نوزدهم اروپا به شمار می‌رود. این مقاله نشان می‌دهد در شعر و شخصیّت و زمانه و زندگی و مرگ آندره شنیه ویژگیهای خاصّی وجود دارد که مانع از آن است او را صرفاً شاعری نئوکلاسیک و پیرو ادبیّات کلاسیک یونان باستان بدانند. در واقع شعر او از مرزهای مکتب کلاسیک در می‌گذرد و به سوی نوعی از رمانتیسم میل می‌کند. به همین دلیل، رمانتیکها او را می ستودند و پیشاهنگ بزرگ مکتب خود به شمار می‌آوردند.
کلید واژه‌ها:آندره شنیه، رمانتیسم، کلاسیسیسم، ،شعر فرانسه، مکاتب ادبی.

عنوان مقاله [English]

A study of Neoclassical and Romantic features in the poetry of André Chénier, French poet of the 18th Century

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Amini
چکیده [English]

André Chénier (1762-1794) is the greatest and the best known French poet of the 18th century. He is famous especially for his courageous opposition to the power of the Terror in the early years of the French Revolution which caused finally his death by guillotine. The study of his poetical works can clarify the literary transition between neoclassicism and romanticism. This paper, by describing the poetry, the ideas and the time of Chénier, tries to demonstrate why it is impossible to limit his works merely to classicism. In fact he goes beyond the limits of classicism and toward romanticism, the literary school whose great followers call him their own precursor.

Keywords: André Chénier, French poetry, neoclassicism, romanticism, literary schools.

CAPTCHA Image