نویسنده = ایزانلو ایزانلو
تعداد مقالات: 45
2. نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 25-48

اختیاری ، واعظی اختیاری ، واعظی


3. ستی و بازتاب آن در ادب فارسی

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 49-74

بابا صفری ، سالمیان بابا صفری ، سالمیان


4. بررسی مبانی تحوّل شعر فارسیدر سه دورة سنّت، مدرنیسم، پست مدرنیسم

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 75-97

پورخالقی ، زهره وند پورخالقی ، زهره وند


5. «نقد نو» در بوتة نقد با تکیه بر نگرش سیستمی

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 99-114

پیروز پیروز


6. ویژگیهای ساختاری و روایتی حکایتهای مشایخ در مثنویهای عطّار

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 115-136

تقوی ، قدیریان تقوی ، قدیریان


7. حضرات خمس در شروح مختلف فصوص الحکم ابن عربی

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 137-150

خلیل اللهی خلیل اللهی


8. سرمایة اجتماعی در تاریخ بیهقی

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 151-173

خلیلی خلیلی


9. انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق الحکیم

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 175-198

دادخواه ، سلیمی دادخواه ، سلیمی


10. ویژگیهای زبان عرفانی شمس تبریزی

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 199-214

رضی ، رحیمی رضی ، رحیمی


11. نفوذ مولانا در شبه قارّه

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 215-228

صافی صافی


12. اصلاح چند خطا در متون ادبی، جغرافیایی و تاریخی مربوط به منطقة بلخ

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 229-243

غلامحسین زاده ، زواری غلامحسین زاده ، زواری


13. سروش: رب النّوع شاعری در ایران باستان

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 245-264

قائمی قائمی


15. جا‌به‌جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 194-283

مالمیر مالمیر


16. بخش نو یافته ای از اقوال مولانادر خلاصة المناقب

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 295-308

وفایی وفایی


17. ترکیبهای فعلی زبان روسی و نحوة بیان آنها در زبان فارسی

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-16

احمدی ، شیخی احمدی ، شیخی


18. بررسی جایگاه زبان آرامی در دورة هخامنشی

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 17-28

ایمانپور ایمانپور


20. تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 59-73

حسینی فاطمی ، پیشقدم حسینی فاطمی ، پیشقدم


22. واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت)

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 95-110

رضایتی کیشه خاله ، چراغی رضایتی کیشه خاله ، چراغی


23. مقوله‌های زبانی در علم صرف روسی

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 111-124

زهرایی زهرایی


24. نقد مبانی فصاحت(رویکردی زبان‌شناختی)

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 126-136

سیدی سیدی


25. حفظ یک مادّه ساز باستانی در ساخت مجهول در زبان کردی

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 137-147

کریمی دوستان ، ویسی کریمی دوستان ، ویسی