بررسی وتحلیل معنای «نقش» در بیتی بحث برانگیز از حافظ

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این جستار به شرح و تفسیر معنای «نقش» در بیت بحث برانگیز:
داده ام باز نظر را به تذروی پرواز بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند
از حافظ پرداخته شده است. ابتدا نکاتی که شارحان پیش از این دربارة واژة «نقش» در این بیت آورده اند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بسیاری از شارحان با توجّه به معنایی که سودی از واژة «نقش» به دست داده معنای «نقش» را اصطلاحی در شکار دانسته اند. نگارنده در ردِّ این معنا شواهد بسیاری یافته است و به این نتیجه رسیده که «نقش باز خواندن» در این بیت از حافظ «اثر کسی یا چیزی را درک کردن»، «درک و فهم درست از چیزی» و... است و این واژه در این بیت ارتباطی با شکار ندارد.
کلیدواژه ها: نقش، نقش خواندن، نقش بازخواندن، شکار، پرده، موسیقی، حافظ.

عنوان مقاله [English]

Survey and analysis of the meaning of "naghsh" in a controversial verse from Hafez

نویسنده [English]

  • Hadi Akbarzadeh
چکیده [English]

This paper seeks to explain and interpret of the meaning of "naghsh" in a controversial verse from Hafez:
داده ام باز نظر را به تذروی پرواز بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند
Initially, some points about the word "naghsh" raised by earlier commentators have been considered. Many commentators, following the meaning Soodi has given to the word "naghsh", have taken it to mean a term related to hunting. The author has found several reasons to reject this interpretation and has concluded that "naghsh baz khandan" in this verse from Hafez means "to perceive the effect of something or someone", correct perception or understanding of something", etc. and this word has no relevance to hunting.

Key word: "Naghsh", "Naghsh baz khandan", Hunting, Curtain, Music, Hafez.

CAPTCHA Image