«نقد نو» در بوتة نقد با تکیه بر نگرش سیستمی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

نقدنو بر مطالعة دقیق شعر و ادبیّات، صرف‌نظر از مسائل بیرونی و جنبی تأکید دارد. اساس شیوة نقدنو بر استقلال اثر ادبی است. به‌همین‌دلیل نقدنو از پرداختن‌ به مسائل فرعی و حاشیه‌ای اثر، نظیر زندگی نویسنده‌ یا شاعر، روزگار او و ملاحظات تاریخی، سیاسی و اجتماعی اجتناب می‌ورزد، زیرا از نظر این‌ رویکرد، چنین‌ مباحثی غیرادبی و غیرهنری به‌حساب می‌آیند. پیروان‌ نقدنو را طرفداران تحلیل‌ بسته‌ نیز خوانده‌‌اند؛ زیرا آنچه برایشان مهم است دلالتهای معناشناختی و زیبایی‌شناختی است و متن را همچون‌ سیستمی بسته و عایق‌بندی‌شده درنظر می‌گیرند. در این مقاله‌ درنظر است ضمن معرفی تئوری‌ سیستمها و ویژگیهای هر سیستم‌ به‌ چگونگی کارکرد سیستمی پرداخته‌ شود و مطابق مدلهای سیستمی‌ از متن‌ ادبی به‌مثابة یک‌ سیستم‌ یاد گردد. در این‌ تحلیل سعی خواهد شد ماهیّتِ «تحلیلی‌ و مکانیستی» نقدنو بررسی شود و از فراسیستمهایی که بر سیستم‌ِ متن ادبی تأثیر می‌نهند و از سیستمهای فرعیِ موجود در متن و تعامل سیستمهای فرعی و فراسیستمها در سازمان و سیستم‌ِ متن‌ ادبی سخن به‌میان‌ آید.

عنوان مقاله [English]

“Systematic Approach New Criticism under criticism: focusing on

چکیده [English]

New Criticism focuses on rigorous analysis of poetry and literature, irrespective of peripheral issues. Its fundamental tenet is the autonomy of literary texts. Therefore, New Criticism shuns dealing with such peripheral issues as authors’ biography, social, political and historical events; since this approach considers all these issues as non-artistic. In principle, the followers of New Criticism subscribe to closed analysis; because, only semantic and aesthetic dimensions are important for them and texts are seen more like closed and insulated systems. The writer of this article introduces systematic theories and their characteristics. Literary texts are seen as a system, based on the systematic models. The writer has also attempted to examine the ‘analytic and mechanistic’ dimensions of New Criticism, as well as the interaction of sub-systems with meta-systems in literary texts.

CAPTCHA Image