دوره و شماره: دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1389 

مقالۀ پژوهشی

بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج

صفحه 1-23

محمدی محمدی؛ سید حسین فاطمی؛ Shamsi پارسا