دوره و شماره: دوره 23، 3-4، اسفند 1369، صفحه 354-1 

مقالۀ پژوهشی

نامه ای که به مقصد نرسید

صفحه 345-333

غلامحسین یوسفی


سیمرغ و جبرئیل

صفحه 463-478

تقی پورنامداریان


شمس در چشم مولانا

صفحه 640-657

محمدرضا راشد محصل