شماره جاری: دوره 54، شماره 2 - شماره پیاپی 213، تابستان 1400، صفحه 1-180 

3. بازخوانی تجربۀ «پرسه‌زنی» در رمان فارسی دهۀ هشتاد

صفحه 45-76

صفیه خدامی فهادان؛ سمیرا بامشکی؛ بهزاد برکت؛ مهدی نجف زاده


شناسنامه نشریه