نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۶، شماره ۱۸۳،(۱۳۹۲)

عنوان مقاله: طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان) XML


صفحات: 87-109

DOI: 10.22067/jls.v46i4.15794

چکیده
«رمان در داستان» ژانری است که در آن داستان‌های کوتاه یک مجموعه به شیوه‌های متفاوت با یکدیگر در ارتباط قرار می‌گیرند و با اسم‌ها و طبقه‌بندی‌های متفاوتی حدوداً از ۱۹۱۴ شکل گرفته، اما در ایران از ۱۳۴۸ با مجموعه داستان آذر، ماه آخر پائیز آغاز به حیات می‌کند و سپس نوعی جدید در این ژانر به نام «داستان کلان» با مجموعه داستان شکار سایه شکل می‌گیرد. موضوع این پژوهش ارائۀ تعریفی از داستان کلان به عنوان ژانری فرعی از «رمان در داستان» است که به ساختارهای طرح‌واره‌ای مشابه موجود در داستان‌های متفاوت یک اثر گفته می‌شود و از پیرامتن اثر به متن داستان‌های متفاوت منتقل شده، درنتیجه به‌واسطۀ بازسازی طرح‌واره‌ای و ارائۀ چیدمان متنی خاص باعث انسجامی زیرساختی در کل و ایجاد داستانی کلان ناشی از مجموع کل داستان‌های اثر می‌شود.

کلمات کلیدی:   داستان کلان; رمان در داستان; پیرامتن; طرح‌واره; ابراهیم گلستان.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2233

بازدید: 891

تاریخ دریافت: 1391/07/16 , تاریخ پذیرش: 1393/02/27 , تاریخ انتشار: 1393/01/30

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )