(1)
روزبه م.; ضرونی ق. ا. نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی. Jls 2014, 46, 111-134.