(1)
زرقانی س. م.; مهدوی م. ج.; آباد م. تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی. Jls 2014, 46, 1-30.