(1)
تکرس. مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان 1392. Jls 2014, 46, 149-167.