صادقیل. (2014). طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان). جستارهای نوین ادبی, 46(4), 87-109. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.15794